Onze ouders

Ouder-kindgesprekken

De betrokkenheid tussen school en ouders is belangrijk voor onze school en voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Met een intensieve samenwerking tussen ouders en leerkracht komt uw kind het best tot leren. Op de PWS betrekken wij daarom de ouders actief bij de ontwikkeling van het kind. Er worden geregeld ouder-kindgesprekken gevoerd. Dit zijn gesprekken tussen met de leerling, de ouders en de leerkrachten en hierin wordt met het kind gesproken over wat het kind wil bereiken in de komende periode.

De activiteitencommissie

Naast een gezamenlijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind, zijn ouders ook bij andere zaken betrokken. Het activiteitenteam speelt hierin een leidende rol. Het activiteitenteam is een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en werkt volgens met een huishoudelijk reglement. Het bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en overige actieve ouders/verzorgers vormen samen de AC. Deze leden bespreken en regelen de schoolactiviteiten van dat jaar. Zij maken het financiële beleid, mobiliseren ouders en zien toe op de uitvoering hiervan. De activiteitencommissie komt eens in de twee maanden bij elkaar. Daarnaast voert het bestuur met enige regelmaat overleg met de locatiecoördinator en de medezeggenschapsraad. Alle feesten en evenementen worden gedurende het schooljaar doorgenomen en ingeroosterd. Ieder lid krijgt een werkgroep toebedeeld. Van elke activiteit is een draaiboek inclusief evaluaties aanwezig op school. In september organiseert het activiteitenteam samen met de medezeggenschapsraad en de school een jaarmarkt. Hier wordt informatie gegeven en kunnen vragen worden gesteld. Naast een informatief thema worden de ouders op de hoogte gesteld van de financiën. Het activiteitenteam verstuurt per schooljaar facturen voor de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de kennismakingsdagen en/of het schoolreisje, die op het rekeningnummer van het activiteitenteam overgemaakt worden. Het activiteitenteam verstuurt per schooljaar facturen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan betaalt het activiteitenteam onder andere het schoolreisje en het kamp voor groep 8. Deze bijdrage wordt op het rekeningnummer van het activiteitenteam overgemaakt.