Ons verhaal

De PWS mag een inclusieve school genoemd worden. Inclusief onderwijs betekent dat ieder kind thuis nabij onderwijs volgt. Wij zien de school als een plek waar alle kinderen samen leren en leven. Ons onderwijssysteem laten wij aansluiten bij de behoeften van het kind en niet andersom. Wij geloven in een veilig en positief klimaat, dat gericht is op gewenst en goed gedrag. Op onze school werken we daarom met Positive Bahaviour Support (PBS) en de methode Kwink. Deze methode sluit naadloos aan op PBS en richt zich o.a. op normen en waarden en het vormen van een sociaal sterke groep.

Vanuit een veilige setting kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Uw kind mag zich bij ons op eigen niveau en eigen tempo ontwikkelen, waarbij het zichzelf goed leert kennen gedurende het leerproces. Wij geloven dat het zelfvertrouwen en zelfbesef van een kind groeit wanneer het kind zich bewust is van de eigen groei en het eigen kunnen. Ook weten waar je minder goed in bent, hoort hierbij. Wij staan bekend om het maatwerk dat we bieden. Binnen onze kleine groepen hanteren we een strakke organisatie met veelal extra handen die het mogelijk maken om maatwerk te bieden. Dit maatwerk toont dat we verder kijken dan bestaande methoden en leerlijnen. Ieder kind heeft een andere leercurve, wij bewegen hierin mee en dagen kinderen uit om te groeien.

In onze vertrouwde omgeving zullen onze leerkrachten en ondersteuners uw kind écht zien.

Openbaar onderwijs, altijd op zoek naar verbinding
Op onze openbare school zijn we altijd op zoek naar verbinding. We leren kinderen nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Daarom leven en leren we samen. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Er is ruimte voor ieders verhaal. Kinderen mogen ook hun stem laten horen en ze leren zelfstandig en kritisch te denken. We staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Door met elkaar in dialoog te gaan, leren kinderen onderlinge verschillen herkennen en te zoeken naar overeenkomsten. Zo ontstaat saamhorigheid en respect. Die verbinding geeft hen een stevig handvat voor de toekomst!

Verbinding in het geloof

Op de PWS wordt Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) gegeven. Eens per week komt een vakleerkracht lesgeven over verschillende levensbeschouwingen, opvattingen en actualiteiten. HVO heeft als doel uw kind te leren omgaan met zichzelf en de omgeving. De diverse onderwerpen sluiten aan op de leef- en beleefwereld van uw kind en kunnen gaan over gevoelens, vriendschap, familie, ruzies, gezond leven, natuur, toekomst en nog veel meer! HVO baseert zich daarbij op humanistische uitgangspunten en mensbeelden, maar is godsdienstig neutraal. Ervaringsleren en de dialoog zijn kenmerkend voor de HVO lessen.

Niet apart maar samen

In het cluster Vianen-Zederik, waar de PWS onder valt, zoeken we op allerlei fronten verbinding met andere partijen, zoals de kinder- en buitenschoolse opvang en omliggende scholen. Ook voor kinderen met speciale behoeften is een plek. Die samenwerking zorgt ervoor dat het kind centraal staat met alles wat het nodig heeft. Onze 6 scholen in het cluster werken onderling samen in een leergemeenschap. We versterken elkaar door het delen van kennis en expertise. In Vianen bieden wij bijvoorbeeld voltijds hoogbegaafdenonderwijs. De kinderen leren in een eigen groep op een andere manier, maar werken en spelen ook samen met de rest van het kindcentrum. De gespecialiseerde leerkrachten ondersteunen desgevraagd ook kinderen die extra verrijking nodig hebben op de PWS.  

Verbinding met de omgeving
Leerlingen worden gestimuleerd om oog te hebben voor de mensen en de natuur om hen heen, daar gaan we met elkaar over in gesprek. We zoeken structureel naar samenwerking met partijen buiten de school. Te denken valt aan VO scholen, plaatselijke ondernemers, een natuurcentrum of Verpleeghuis Laakse Hof te Lexmond. We bieden leerlingen de mogelijkheid om hun stem te laten horen in de leerlingenraad.

“Openbare scholen zorgen ervoor dat alle kinderen welkom zijn en samen leren, ook van hun verschillende achtergronden.” Meer weten over openbaar onderwijs? U kunt verder lezen op openbaaronderwijs.nu of op school een informatief boekje ophalen.