Home > Onderwijs > Levensbeschouwing

Als PWS vinden wij het belangrijk dat ieder kind weet welke levensbeschouwingen er zijn en hoe mensen hier mee omgaan. Dit doen we door er actief aandacht aan te schenken. Daarom geven wij les over de vijf belangrijkste wereldgodsdiensten: Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Islam en Christendom. Tijdens deze lessen “geestelijke stromingen” worden de leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de verschillende inzichten, zonder hen daarbij een bepaalde richting op te sturen. Daarbij leggen wij de nadruk op diversiteit en respect voor de verschillen in geloven.

Naast de reguliere lessen van de leerkracht zelf worden er ook gastlessen georganiseerd. Deze worden gecombineerd met excursies.

Als school, betrekken wij het dorp Lexmond in ons onderwijs. Zo ook bij de lessen geestelijke stromingen. Ieder jaar bezoeken wij de Nederlands Hervormde kerk of de Gereformeerde kerk. Deelname hieraan is verplicht omdat het deel uitmaakt van de lesstof.

Daarbij wordt in alle groepen aandacht geschonken aan vieringen met een godsdienstige achtergrond.

Maar misschien wilt u meer dan dat?
Binnen onze school bieden wij ook de gelegenheid om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO of
HVO) te volgen. GVO en HVO laten kinderen diepgaander kennis maken met de religie of levensbeschouwing
van uw keuze. Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en
normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.
Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze complexe
wereld. Belangrijk hierbij: in de lessen is de levensbeschouwelijke richting van uw
keuze het vertrekpunt.
De wet biedt ouders de mogelijkheid te kiezen voor lessen GVO of HVO vanuit verschillende
levensbeschouwelijke tradities. Voor 5 levensbeschouwelijke richtingen wordt hieraan in Nederland invulling
gegeven:
• humanistische;
• protestants-christelijke;
• rooms-katholieke;
• islamitische;
• hindoeïstische.
GVO en HVO zijn vrijwillige vakken en worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door
speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO-organisaties.
De lessen vinden 1 x per week in schooltijd plaats en duren 3 kwartier. Er zijn voor u geen kosten aan deze
lessen verbonden.